Bệnh viện Quận 2 TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng năm 2017

Bệnh viện Quận 2 TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng năm 2017 như sau:

– Bác sĩ: Ưu tiên Bác sĩ có trình độ sau Đại học, số lượng: 30 người.

– Điều Dưỡng và các chức danh tương đương (Kỹ thuật viên CĐHA, Xét nghiệm, Hộ sinh…): số lượng 100 (ưu tiên tốt nghiệp Cao đẳng trở lên hoặc tốt nghiệp loại Khá, giỏi hệ Trung cấp);

– Thư Ký Ban Giám đốc: Số lượng 01 (Tốt nghiệp Đại học hoặc Thư ký y khoa, Anh văn giao tiếp tốt).

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu

Thông báo mở lớp ôn thi viên chức Y tế năm 2017

 

Đáp ứng nhu cầu ôn thi viên chức Y tế năm 2017, Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công thông báo mở lớp ôn thi viên chức Y tế năm 2017, cụ thể như sau:

* Tiếng Anh (8 buổi * 2 tiếng):

Học phí (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí khác):

– Trước ngày 23/09/2017: 1.300.000đ.

– Từ ngày 23/09/2017: 1.700.000đ.

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà nẵng về phê duyệt Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ Hướng dẫn  số 950/HD-SNV ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Sở Nội vụ về một số nội dung liên quan đến hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Công văn số 2359/SKHĐT-VP ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng về việc ký kết hợp đồng lao động tại Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp,
Trung Tâm hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng thông báo tuyển dụng 01 hợp đồng lao động (trả lương từ nguồn dịch vụ) năm 2017, cụ thể như sau: