Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu