Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà nẵng về phê duyệt Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ Hướng dẫn  số 950/HD-SNV ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Sở Nội vụ về một số nội dung liên quan đến hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Công văn số 2359/SKHĐT-VP ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng về việc ký kết hợp đồng lao động tại Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp,
Trung Tâm hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng thông báo tuyển dụng 01 hợp đồng lao động (trả lương từ nguồn dịch vụ) năm 2017, cụ thể như sau: